Projektant, statik a architekt v Martine - Šajgalík

Projektant, statik a architekt v Martine - Ing. Ján Šajgalík

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, výrobná a realizačná dokumentácia, statické posudky

Statika stavieb, architektúra stavieb a výstavba hrubých stavieb drevodomov

Dobrý deň, dovoľte mi predstaviť sa Vám

Moje meno je Ing. Ján Šajgalík - absolvent stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorú som ukončil v r. 1991 a od tohto dátumu sa takmer nepretržite venujem stavebnej praxi či už ako pracovník v stavebnej výrobe alebo ako projektant.

Počas svojej činnosti som získal autorizáciu v oblasti statiky stavieb, som členom SKSI v sekcii statika pod registračným číslom 4777*I3.

Skúsenosti v teréne mám z pôsobenia na viacerých stavbách , napr. na stavbe Slovenského Metrologického ústavu v Bratislave, pracujúc ako jeden z piatich stavbyvedúcich v rokoch 1992-1993. V období rokov 1993-1996 som bol zamestnancom firmy PROMT Martin na pozícii projektant - statik.

Projekčno - stavebná firma Ing. Ján Šajgalík - D.P.A. bola založená v januári 1996, úspešne pôsobí až doteraz. Firma sa venuje viacerým oblastiam a to:
- projekčnej činnosti ( statika stavieb, architektúra stavieb)
- realizačnej činnosti ( výstavba hrubých stavieb drevodomov)
- poradenstvo v stavebníctve
- odborné posudky a odhady

V minulosti som pracoval aj vo firme PREFA, s.r.o. Sučany ako statik betónových prefabrikovaných konštrukcií. Z tohto pracoviska mám skúsenosti v oblasti prefabrikácie stavieb.

Od roku 2010 sa venujem aj problematike drevodomov ako jeden z prvých piatich certifikovaných projektantov drevodomov stavaných systémom EUROPANEL na Slovensku.

Architektúra

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť v oblasti architektúry nasledovné služby:

- Stavebno – architektonické štúdie ( možnosť 3D vizualizácií)
- Kompletné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
- Kompletné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
- Kompletné vypracovanie realizačnej, výrobnej a dielenskej dokumentácie konštrukcií stavieb
- Autorský dozor, poradenstvo na stavbe
- Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení a vyjadrení k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie

Statika

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť v oblasti statiky nasledovné služby:

Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie:
- výrobná dokumentácie oceľových konštrukcií
- výrobná dokumentácie betónových konštrukcií ( výkresy výstuže)
- výrobná dokumentácie betónových prefabrikovaných konštrukcií
- výrobná dokumentácie drevených konštrukcií

Riešenie statických porúch a návrhy ich sanácií

Statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií stavieb akéhokoľvek druhu –drevo, oceľ, betón, zakladanie stavieb

Vyhotovovanie statických posudkov a prepočtov jednotlivých konštrukcií a stavieb ako celku

Poradenská činnosť

Drevodomy

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť:

v oblasti projekcie drevodomov nasledovné služby:
- Stavebno –architektonické štúdie ( možnosť 3D vizualizácií)
- Kompletné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
- Kompletné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
- Statické posudky drevodomov
- Zhotovenie montážnej a výrobnej dokumentácie
- Podrobný výpis materiálu na hrubú stavbu
- Autorský dozor, poradenstvo na stavbe
- Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení a vyjadrení k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie

v oblasti realizácie drevodomov nasledovné služby:
- Zhotovenie hrubej stavby drevodomu
- Zabezpečenie zhotovenia základov
- Zabezpečenie dokončovacích prác stavby (mimo hrubej stavby)
- Podrobná cenová kalkulácia hrubej stavby vrátane výpisu materiálu
- Odborný dozor na stavbe počas realizácie

Kontakt

Office:
Československej armády 8B (za žel. rampami)
Martin 036 01

Ekonomické, právne, obchodné požiadavky:
Mobil: +421 903 919 720
E-mail: sajgalikova.dpa@gmail.com

Technické, výrobné požiadavky:
Mobil: +421 907 612 601
E-mail: sajgalik.dpa@gmail.com

Otváracie hodiny: pondelok - piatok: 08:00 - 16:00 | sobota - nedeľa: zatvorené

Facebook Projekty stavieb